Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Fontosnak tartom, hogy a velem kapcsolatba lépő érintettek adatait védjem, a jogszabályoknak megfelelően kezeljem, és megfelelő tájékoztatást nyújtsak az érintettek személyes adatainak kezeléséről.

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban GDPR), általa nem szabályozott körben az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) rendelkezésein alapul.

ADATKEZELŐ

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében Jánosi Annamária Lili egyéni vállalkozó (székhely: 1103 Budapest, Salamon utca 9. B. épület 1. ajtó) vagyok az adatkezelő.

A Weboldal Adatkezelőjének adatai:

Az Adatkezelő neve: Jánosi Annamária Lili egyéni vállalkozó

Az Adatkezelő székhelye: 1103 Budapest, Salamon utca 9. B. épület 1. ajtó

Az Adatkezelő elektronikus levelezési címe: jannamari90@gmail.com

Az Adatkezelő vállalkozói nyilvántartási száma: 50985380

Az Adatkezelő adószáma: 67945173-1-42

Az Adatkezelő közösségi adószáma: 8450750873

Az Adatkezelő statisztikai számjele: 67945173-9602-231-01

A tárhely szolgáltató adatai: A Webnode webalapú szolgáltatás/termék, amely a "Webnode AG", Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájcban alapított cég tulajdona és támogatója.ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok,

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló műveleteket végeznek;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

A WWW.AKOZMETIKUSODANCSI.HU SZERVER NAPLÓZÁSA

A www.akozmetikusodancsi.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét. A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez.

E körben kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével, operációs rendszerével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe. Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az adatkezelés időtartama a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.
Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A www.akozmetikusodancsi.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

Adatkezelői feladat: az online tárhely biztosítása. Az naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívom látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

MEGBÍZÓKKAL KÖTÖTT SZERZŐDÉSES ADATKEZELÉS

A GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja jogosít fel az adatkezelésre, azaz aszerint jogszabályi kötelezettség vagy a szerződés megkötésére céljából.

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult.

A szerződéskötés körébe foglalt adatkezelés során az adatok köre: a megbízó természetes személy neve, állandó lakhelye, vagy tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, születési ideje, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, antropometriai adatai, egészségügyi adatai, életvitellel kapcsolatos adatok.

A szerződés teljesítéséhez szükséges egyes adatok kezelését törvények határozzák meg, célja tehát ennek biztosítása, illetve az adatkezelés célja, hogy a szolgáltatásaimat biztosítani tudjam megbízóim elvárása szerint.

Az adatok kezelésének ideje:

 • GDPR 6§ (1) bekezdés b) pontja szerint kezelt adatokat amíg a teljesítéshez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

 • GDPR 6§ (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt adatokat, a hozzájárulás visszavonásáig.

 • GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint kezelt adatokat a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 166§ (1) bekezdésben foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig)

 • Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény (Art.) 77.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások kezelése (5 évig)

 • Art.78.§(3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint az adó megállapításához a bevallást, vagy bejelentést az esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kezelem.

NYEREMÉNYJÁTÉKOK LEBONYOLÍTÁSA

A szolgáltatás, események népszerűsítése érdekében nyereményjátékokat, sorsolásokat is szervezek, amelynek során a közösségi média oldalaimon (Facebook, Instagram, TikTok) lévő követőim adatait kezelem annak érdekében, hogy kisorsolhassam közülük a nyerteseket, és a nyerteseknek pedig át tudja adni a nyereményüket.

A sorsolásban résztvevők adatait az önkéntes hozzájárulásuk alapján kezelem, miszerint az érintettek a játékszabályzatban szereplő adatkezelési tájékoztatásban foglaltakra tekintettel önként adják meg adataikat ahhoz, hogy részt vegyenek az aktuális nyereményjátékában.

Ennek során a nyertes nevét, telefonszámát, e-mail címét, azonosítójelét (Facebook azonosító stb.) kezelem.

Az egyes nyereményjátékok játékfeltételeitől függően más adatot is elkérhetek, amely a játék lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges, és akkor, amikor az szükségessé válik. Erről a tájékoztatást a mindenkori nyereményjáték aktuális játékszabályzata tartalmazza.

Az adatokat kizárólag abból a célból kezelem, hogy

 • név: a nyertes személyének azonosításához,a nyertes nyereménye utáni adó megfizetéséhez

 • lakcím: a nyertes személyének azonosításához, nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez

 • telefonszám: a nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez

 • e-mail cím: a nyertessel való kapcsolatfelvételhez, a nyertes értesítéséhez

 • születési idő: a játékban való részvételi feltétel esetén a részvétel jogának ellenőrzéséhez

 • fénykép: a nyeremény átvételéről fénykép elkészítéséhez, nyereményjátékról szóló tájékoztatásra történő felhasználásához

 • azonosító (pl.Facebook): a nyertes személyének azonosításához

Az érintett ezen adataira azért van szükség, hogy a nyereményjátékot le tudjam bonyolítani, és a résztvevők között ki tudjam sorsolni a nyereményeket, fel tudjam venni a nyertesekkel a kapcsolatot és részükre átadjam a nyereményüket. A nyeremény átvételéről kép készítése és annak a nyereményjátékról szóló tájékoztatásban történő megjelenítse, a nyertes hozzájárulásával történik, miszerint a róla a nyeremény átvételekor képfelvétel készülhet.

A résztvevők adatait a sorsolásig kezelem, azt követően törlöm. A nyertesek adatait kezelem csak tovább a nyeremény átvételig, illetve ha az adófizetési kötelezettséget átvállalása esetén az adózással összefüggésben kezelt adatokat az adóbevallás évét követő 5 évig kezelem. Természetesen az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a nyereményjáték során és ebben az esetben az adatokat törlöm. Az a résztvevő, akinek adatait kérésére töröltem a sorsolás előtt, a sorsolásban már nem tud részt venni, így nyertes sem lehet, a nyertes pedig, aki a nyeremény átvétele előtt kérte adatai törlését, a nyereményt már nem tudja átvenni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat kizárólag én ismerem meg. Ha a nyertes helyett vállalom a nyeremény után járó adókötelezettségek teljesítését, akkor az adókötelezettség teljesítésével összefüggő adatokat az adóbevallással összefüggő feladatokat ellátó adatfeldolgozó is megismerheti.

A nyertesek azon adatait, amelyek szükségesek a nyertesek körének tájékoztatásához, a játékszabályzatban foglaltak szerint közzétesem, ahhoz bárki hozzáférhet.

Amennyiben a nyertes hozzájárul, hogy a nyeremény átvételéről képet készítsek, és azt felhasználjam a nyereményjátékkal összefüggő tájékoztatásokra, akkor ezek a képfelvételek nyilvánosan megjelennek.

COOKIE-K HASZNÁLATA

Tájékoztatjuk, hogy a www.akozmetikusodancsi.hu weboldalon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, a Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívom azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.


ADATBIZTONSÁG

Megteszek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az informatikai rendszerhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszem lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a "szükséges és elégséges jogok elve", azaz a vállalkozás informatikai rendszereit és szolgáltatásait csak a feladat ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja felhasználó.

Az adatokat - az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével - saját eszközökön tárolom. Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védem a külső támadásoktól.

A fejlesztések során olyan rendszereket alakítok ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.

A papíralapon kezelt adatokat az előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisítem meg az őrzési idő lejártával.

AZ ÉRINTETT JOGOK

 • hozzájárulás visszavonása

 • hozzáférés (tájékoztatás) kérése

 • az adat helyesbítésének kérése

 • az adat törlésének kérése

 • az adatkezelés korlátozásának kérése

 • tiltakozás az adatkezelés ellen

 • automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

 • adatok hordozhatóságának kérése

Hozzájárulás visszavonása

Amikor a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezelem, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni. Ez nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának esetén a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törlöm. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van

 • olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,

 • jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

 • az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy

 • az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

Tájékoztatás kérése

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy kezelem- e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak. Ezen információk köre:

 • milyen adataikat kezelek

 • az adatok forrása

 • milyen célból kezelem az adataikat

 • mi jogosít fel az adatok kezelésére

 • mikortól és meddig kezelem az adataikat

 • veszek-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót

 • ha igen, akkor

 • kit, annak elérhetősége, milyen adatkezelést végez, továbbítottam-e bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította

 • milyen jogi lehetőségek állnak az érintett rendelkezésére az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adat helyesbítésének vagy módosításának kérése

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezelem, az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.

Az adat törlésének kérése

Az érintett kérheti adatainak törlését. A hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás visszavonásának tekintem és a személyes adatokat törlöm. Az adatok nem kerülek törlésére, ha az adatok kezelésére az alábbiak szerint szükség van

a) szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez vagy

b) jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy

c) az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy

d) a vállalkozás vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.

Az a) b) és c) pontok esetében a törlési kéréstől függetlenül az adatokat akkor törlöm, ha a személyes adatokra már nincs szükség. Egyéb esetekben az adatokat akkor törlöm, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Az adatkezelés korlátozásának kérése

Az érintett kérheti, hogy korlátozzam az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait nem fogom felhasználni, azokat csak tárolom. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozom, ha az érintett

 • vitatja, hogy az általam kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,

 • ellenzi, hogy adatait töröljem, és kéri azok megőrzését,

 • igényli, hogy adatait megtartsam, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni

 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása megalapozott-e.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

Az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos ok az adatok kezelésére, akkor az adatokat törlöm. Olyan adatnak a törlését nem végezhetem el, aminek a kezelésére a jogi kötelezettségem ellátása miatt vagyok köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatok hordozhatóságának kérése

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].

Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelőnek közvetlenül továbbítsam az adatait, akkor a másik adatkezelőnek rendelkeznie kell olyan adatkapcsolattal, ami az adatok biztonságos átadását lehetővé teszi.

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

Ha sérelmesnek tartja, hogy személyes adatait kezelem, akkor kérem keressen meg panaszával amire haladéktalanul válaszolok.

Ha a panaszának kivizsgálása ellenére továbbra is sérelmesnek tartja az adatkezelést, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat keresettel.

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 8.

Jánosi Annamária Lili

egyéni vállalkozó