Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek ("ÁSZF") tartalmazzák a Jánosi Annamária Lili (székhely: 1103 Budapest, Salamon utca 9. Épület 1. ajtó; adószám: 67945173-1-42), mint szolgáltató ("Szolgáltató") és az általa üzemeltetett www.akozmetikusodancsi.hu honlapon közzétett bármely szolgáltatást igénybe vevő vagy tartalmat felhasználó személy ( továbbiakban Ügyfél), között létrejött jogviszonyra vonatkozó általános szerződési feltételeket.

A jogviszony keretében a szerződő felek:

1. A Szolgáltató

Jánosi Annamária Lili egyéni vállalkozó
Székhely: 1103 Budapest, Salamon utca 9. épület 1. ajtó
Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Adószám: 67945173-1-42
Telefonszám: +3630/4625276
E-mail: jannamari90@gmail.com
Honlap/weboldal: www.akozmetikusodancsi.hu

2. Alapvető rendelkezések

Jelen Szabályzatot a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja, a módosítás hatálya az azt követő időpontban létrejött jogviszonyra hatályos.

Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

ÁSZF hatálya, elfogadása

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen ÁSZF határozza meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Ügyfelet és a Szolgáltatót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlapon megjelenített tartalmak felhasználását és az annak alapján igénybe vett szolgáltatások részleteit, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Az Ügyfél köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A szolgáltatásnak a Honlapon keresztül történő igénybevételével az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF az Ügyfél és az Szolgáltató között létrejövő szerződés részét képezi.


3. A Honlapon megjelenített tartalmak.

A honlapon megjelenített tartalmat önállóan minden Ügyfél saját felelősségére használja.

4. Elállás joga

Az Ügyfél a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat gyakorolhatja, a Szolgáltatóhoz címezve, írásban.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítését követően az elállás jogát nem gyakorolhatja.

5. Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint a Honlap és az ahhoz kapcsolt alkalmazás (Instagram, Facebook) szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapon található, a Szolgáltatóra vagy annak szolgáltatására utaló grafikai művek, a szoftveres megoldások, a számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges. A jogtulajdonos Jánosi Annamária Lili egyéni vállalkozó.

A Szjt. hatálya alá tartozik továbbá a Szolgáltató által, az Ügyfél részére készített és átadott kérdőív, étrend, vagy bármely, a szolgáltatás keretében nyújtott mű, függetlenül annak megjelenési formájától.

A konzultációról a Szolgáltató engedélye nélkül tilos kép vagy hangfelvételt készíteni. Az engedélyezett kép és hangfelvételeket tilos a szerződésben meghatározott célon kívül bármely más célra felhasználni, harmadik személynek tovább adni, vagy bármely formában hasznosítani.

6. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), és a fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

Kérem, csak akkor vegye igénybe a fent megjelölt szolgáltatásokat, amennyiben jelen ÁSZF tartalmát elfogadja.

Utolsó módosítás: 2021. szeptember 8.