Általános szerződési feltételek

JÁNOSI ANNAMÁRIA LILI EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEI (ÁSZF)


1. A szolgáltató adatai:
Név: Jánosi Annamária Lili egyéni vállalkozó
Székhely: 1103 Budapest, Salamon utca 9. B. ép. 1. a.
Telephely: 1065 Budapest, Podmaniczky utca 21.
Adószám: 67945173-1-42
Nyilvántartási szám: 50985380
Nyilvántartó hatóság: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Telefonszám: +36-30-462-5276
E-mail: jannamari90@gmail.com
Honlap: www.akozmetikusodancsi.hu
Bankszámlaszám: 12010628 01737490 00100008
(a továbbiakban: "Szolgáltató")

Az Általános Szerződési Feltételek célja a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer, valamint a Szolgáltató és a megrendelő (a szolgáltatást igénybe vevő személy) közötti jogviszony szabályozása. Meghatározza az elszámolás, a fizetés feltételeit, továbbá az egyéb általános szerződési feltételeket.
A megrendelő által választott kozmetikai termékekre vonatkozó, vagy kozmetikai szolgáltatást, azok részletes tartalmát, és feltételeit jelen ÁSZF határozza meg.
A megrendelő - a szerződéstől eltérő - egyéb utasításai csak akkor irányadóak és kötelezőek a Szolgáltatóra, ha azt írásban visszaigazolta.


2. A szerződés tárgya
A megrendelő a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel kozmetikai szolgáltatást vesz igénybe a szolgáltatótól.
Felek között polgári jogi jogviszony jön létre, és felek jogviszonyára ennek megfelelően a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk.") és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


3. A Szerződés időtartama
A szerződés azon a napon jön létre, - kozmetikai szolgáltatásra vonatkozóan - amikor az ügyfél akár e-mail útján akár személyesen, akár telefonon időpontot foglal, avagy az egyedi kezelést a megrendelő megkezdi. A kezelés megkezdése az árlistában vagy ajánlatban szereplő foglalt díjak elfogadását is jelenti.
Amennyiben a szerződés mást nem tartalmaz, azt a felek az adott kezelések befejezéséig terjedő határozott időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a szerződés feltételei szerint kerül sor.


4. A szolgáltatás díja
A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól, anyagköltségeiről a megrendelőt a honlapján vagy a szalonban kifüggesztett árlistával is tájékoztatja.
Kozmetikai szolgáltatás esetén a konzultáció szükség szerint a kezelés időpontjában történik.
A szerződés szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a szerződésben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre, számlázásra.
Az alkalmanként elvégzett kezelés díja kezeléskor fizetendő.
A kozmetikai termékek díja vásárláskor fizetendő.
A szerződés alapján megállapított árajánlat szerinti díj - és anyagköltségek 30 napig érvényesek, ezt követően a szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség változtatására. Ettől függetlenül az szerződésben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok miatt is.
A számla aláírásával a megrendelő a Szolgáltató teljesítését és a számla átvételét igazolja.
A kezelések során a megrendelő - saját felelősségére - bármikor kérheti a kezelés megszakítását, illetve a kezelés megszüntetését.
A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítson, ha a megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, illetve ha a megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben.
A megrendelő a kezelést legkésőbb a kezelés napját megelőző 1 munkanappal mondhatja le térítésmentesen, írásban (e-mail küldésével) vagy szóban (telefonon).
Amennyiben a megrendelő lemondási kötelezettségét késedelmesen, vagy nem teljesíti, úgy köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak, amelynek összege a lefoglalt kezelés 50%-a.


5. Fizetési feltételek
A Szolgáltató által kiállított számlák a megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítésére vonatkozó határidőt és annak módját is meghatározzák. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.


6. Jó hírnév védelme
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a kezelésekkel összefüggésben Reklamációja van, úgy azt köteles a 7. pont szerint Szolgáltató irányában jelezni, és e szerint eljárni.
Megrendelő által a közösségi médiákban, különösen, de nem kizárólagosan Facebook, Instagram Szolgáltató és/vagy kozmetikus jó hírnevét sértő vagy bármilyen módon érintő posztokat, képeket nem tehet fel. Amennyiben ilyen posztok felkerülnek, úgy azokkal kapcsolatban Megrendelőt teljes polgári jogi felelősség terheli, és teljes kártérítéssel tartozik a Szolgáltató és/vagy kozmetikus irányában, amely kártérítési felelősség kifejezetten kiterjed a sérelemdíjra is.


7. Reklamáció
A megrendelő esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi címen: 1103 Budapest, Salamon utca 9. B. ép. 1. a/1065 Budapest, Podmaniczky utca 21.
Kérjük, értesítse közvetlenül kozmetikusát a +36-30-462-5276-as telefonszámon.
A megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kozmetikai terméket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. A Szolgáltató a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesz fel. Amennyiben a megrendelő minőségi kifogása alapos, a szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 3 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 14 munkanapon belül eleget tud-e tenni a megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.
Ha a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt kozmetikai termékek, kozmetikai szolgáltatásra/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a szolgáltató reklamációt nem fogad el.


8. Adatszolgáltatás, tájékoztatás, adatvédelem
A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a kozmetikai szolgáltatás nyújtásához használja fel, harmadik félnek semmilyen esetben nem adja ki. Mindennemű személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi szabályok az irányadóak.
A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a megrendelő által megadott és a megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa.


9.Nyilvánosság
A szolgáltató a mindenkori hatályos Általános Szerződési Feltételeit és a Tájékoztatót a szalonba kifüggeszti és kérésre bárkinek rendelkezésre bocsátja.


10. Módosítás
A Szolgáltató és a megrendelő közötti szerződéstől a felek kölcsönös megegyezéssel, egybehangzó nyilatkozattal a jogszabályok keretein belül az egyes szerződésekben eltérhetnek.
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítani. A módosításról, a módosítás hatálybalépéséről a szolgáltató kifüggesztéssel történő közzététellel értesíti a megrendelőket. Amennyiben a megrendelők az ÁSZF megváltozott tartalma mellett nem kívánják fenntartani a szerződéses kapcsolatot, úgy élhetnek felmondási jogukkal. A már felvett, de még nem teljesített megbízásokra ebben az esetben a korábbi ÁSZF alkalmazandó.


11. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) szerint a Honlap és az ahhoz kapcsolt alkalmazás (Instagram, Facebook) szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapon található, a Szolgáltatóra vagy annak szolgáltatására utaló grafikai művek, a szoftveres megoldások, a számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges. A jogtulajdonos Jánosi Annamária Lili egyéni vállalkozó.
A konzultációról a Szolgáltató engedélye nélkül tilos kép vagy hangfelvételt készíteni. Az engedélyezett kép és hangfelvételeket tilos a szerződésben meghatározott célon kívül bármely más célra felhasználni, harmadik személynek tovább adni, vagy bármely formában hasznosítani.


12. ÁSZF hatálya
Időbeli hatálya az ÁSZF aláírása után, egyebekben a kifüggesztését és honlapon történő közzétételét követően kezdődik és határozatlan ideig tart.
Tárgyi hatálya a szolgáltató engedélyeiben meghatározott működési területre, továbbá a Szolgáltató és a megrendelők között létrejött szerződésekre, és az azok alapján a megrendelő által adott megbízásokra terjed ki.
Személyi hatálya a Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló megrendelőre terjed ki.


13. Jogviták rendezése
Szolgáltató és megrendelő jogviszonya tekintetében kizárólag a Magyarországnak van joghatósága.
Szolgáltató és megrendelő jogviszonyára az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben kizárólag a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény., illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen békés úton kísérlik meg rendezni. A megrendelő a Szolgáltató által nyújtott ellátással, szolgáltatással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő panaszait, kifogásait 15 napos határidőn belül írásban jelezheti a szolgáltató felé. A Szolgáltató az ügyet kivizsgálja, majd írásbeli indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 15 napon belül írásban megküldi a megrendelőnek.
Szolgáltató és megrendelő közötti jogvita esetén kizárólag a magyar bíróságnak van joghatósága, és a perre a Szolgáltató székhelye szerinti bíróságnak van kizárólagos illetékessége.


14. Nyilatkozatok
A Szolgáltató nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel rendelkezik.
A megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a szolgáltató szalonjában hang- és képfelvétel készülhet.
A szolgáltató nyilatkozik, hogy a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartásba bejegyzett egyéni vállalkozó.
A szolgáltatási szerződést igénylő személy tudomásul veszi, hogy amennyiben az ügyfél cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében korlátozott, úgy nevében törvényes képviselője jár el, akire a szerződés rendelkezései irányadóak.

Utolsó módosítás: 2023. november 1.